Важна информация относно регистрацията на АД

бизнесЖеланието да се стартира собствен бизнес несъмнено е съпроводено от това да се регистрира фирма. Вариантите са няколко и съобразно структурата на ръководството и спецификата на дейността се прилага съответната подходяща форма. ЕТ, ООД, ЕООД, СД, АД и други са по-известните. Прави ли ви обаче впечатление, че по-големите компании функционират под абревиатурата АД. Какво всъщност представлява регистрация на АД и кои са причините да се използва тази форма на търговско дружество ще споделим в днешната тема. Ще изложим кратка, но особено важна и полезна информация, които предприемачите, решили да стартират собствен бизнес е необходимо да имат предвид.

Определение и учредяване

Акционерно е дружеството, чиито капитал е разделен на акции. Представлява търговска форма, която би могла да бъде учредена от едно, две или повече лица. Когато се касае за едноличен собственик на капитала абревиатурата, която се прилага е ЕАД или Еднолично Акционерно Дружество.

Опциите при АД, при които има повече от един собственици на капитала дават право участниците да бъдат физически или юридически лица. Чрез акциите се учредяват правата и задълженията на акционерите. Значително по-предпочитана е тази форма на управление при осъществяване на стопанска дейност.

По отношение на учредяването следва да бъдат спазени няколко важни точки:

 • Провеждане на учредително събрание;
 • Записване на акциите на учредителите;
 • Откриване на набирателна банкова сметка, в която ще постъпват средствата от учредителите;
 • Приема се Устав на дружеството, в което биват фиксирани име, адрес на управление, седалище, капитал, органи на управление и други.

Факт е, че когато се касае за тази най-разпространените организационни дружествени форми става въпрос за ефективен способ за набиране на капитал.

Регистрация

регистрация на АДКато всеки друг тип фирма се изисква вписване н Търговския регистър. Заявлението, което се подава е по образец и във формат А5. То представлява бланка за вписване или заличаване на възникнали обстоятелства. Подаването се извършва само по електронен път чрез валиден електронен подпис.

Основното задължение, което възниква от подаването на заявлението за регистрация е внасянето на капитала в набирателна сметка, за която споменахме по-горе. Списъка с документи, които също се прилагат с подаването на заявлението са:

 • Протокол за учредяване;
 • Устав;
 • Списък на учрезителите;
 • Декларация по образец, че лицата от горната точка не са обявени в несъстоятелност;
 • Документ от банката за внесен учредителен капитал;
 • Декларации с нотариална заверка на членовете на управление на дружеството, че са съгласни и отговорят по смисъла на изискванията на чл. 234 от Търговския закон;
 • Решение – протокол за избиране на представител, управител на дружеството.

Когато се касае за изготвянето на Устав на АД, който се подава и самата регистрация на заявлението то имайте предвид, че той следва да съдържа следните реквизити:

 • Име на дружеството;
 • Седалище и предмет на управление;
 • Предмет на дейност;
 • Срок, в случай, че има такъв;
 • Размер на капитала;
 • Органи на дружеството, членове, мандат;
 • Условия и ред за издаване на акции;
 • Начин на разпределяне на печалбата и други.

Минималната стойност на внесения от акционерите капитал е 50 000 лв. имайте предвид, че при подаването на заявлението следва да бъдат преведени не по-малко от 25 % от фиксираната в устава стойност.

Защо да наемете счетоводна къща за регистрация на АД?

За да бъдат спазени всички законодателни изисквания е необходимо да имате предвид, че подготовката на пакета от документи може да бъде възложена на адвокат или фирма за счетоводни услуги. Това до голяма степен облекчава процедурата, тъй като се използват базови документи, които се обработват според спецификата на стопанската дейност, която дружеството ще извършва.

Тарифите, които външните фирми представят за сравнително изгодни. Те ви спестяват време, усилия и разбира се гарантират прецизността на спазването на процедурата по регистрация като набират целия пакет от необходими документи, които се подават онлайн. В случай, че има известни пропуски при някои книжа се издават указания, които в три дневен срок следва да бъдат отстранени.

Като цяло процеса на регистриране трае между 3 и 5 дни.

Приоритетно е да се използват професионални услуги, тъй като става въпрос за специфични документи, които изискват съответния опит за да бъдат коректно подготвени. Цената на услуга при повече външни компании, предлагащи такива услуги зависи изцяло от това какво е количеството на капитала.

Така, че ако държите на качественото и бързо обслужване си струва да наемете специалисти, които имат нужния опит и могат да съдействат за извършване на регистрация на АД както и цялостна подготовка на списъка от документи, които изложихме по-горе. Обикновено учредителите сключват договор със счетоводна къща, която не само се ангажира с фактическата регистрация, но поема и ангажимента за управление на финансовите и счетоводни въпроси, възникващи от дейността.

Отлични условия, разумни цени и професионално отношение може да получите с услугите на Кей енд Джи файнанс. Доверете се на опита и индивидуалния подход за да бъде фирмата ви коректно обслужвана, съобразно спецификата на българското законодателство.