Кои са четирите вида горива

Изкопаемите горива обслужват нуждите на хората от енергия от древни времена. Както подсказва името им, те се образуват от органичните останки на праисторическите животни и растения. Тези фосили, които са на милиони години, са превърнати в течни горива от налягането и топлината в земната кора.

Нашите енергийни нужди се увеличиха още по времето на индустриалната революция. Но изкопаемите горива са в състояние да произвеждат огромно количество енергия, за да задоволят тази нужда. Към тях спадат природен газ, петрол и въглища. Битумът наскоро бе признат за четвъртия вид течно гориво.

Петрол

Нефтът или петролът е най-широко използваното гориво. Поради своята стойност за човечеството, той е известен също като “черно злато”. Думата петрол идва от латинските думи “petro” (означава скала) и “leum” (означава масло).

Нефтът се използва главно за задвижване на самолети и автомобили. Той се прилага също и за произвеждане на електричество, а неговите производни намират приложение в медицината и пластмасовата промишленост. Тъй като търсенето на петрол се увеличава всеки ден, се смята, че средната световна скорост на изчерпването на нефтеното поле е около 2,5% годишно. Широко разпространената употреба на дизел съществено допринася за замърсяването на водата и въздуха.

Въглища

Въглищата са най-големия източник от всички горива. Те осигуряват около една четвърт от цялата енергия, която се използва по света. 40% от произведената електроенергия на Земята, бива захранвана от въглищата. Стоманената промишленост също е силно зависима от тях. Подобно на други източници на енергия, запасите им също са подложени на рязък спад. Освен това, въглищата са изключително вредни за околната среда, понеже отдават големи количества парникови газове.

Природен газ

Природният газ се състои главно от метан, въпреки че има в състава си и етан, пропан и бутан. Той е удобен и ефективен източник на енергия. Този вид течни горива основно се ползват в търговския, промишления и жилищния сектор. Влагат се и при генериране на електричество. Природният газ е по-чист и причинява по-малко замърсяване, в сравнение с другите течни горива. Подобно на останалите изкопаеми енергийни източници обаче, този ресурс също бързо намалява.

Битум

Битумът стана четвъртото изкопаемо гориво в средата на осемдесетте години. Той произлиза от петролния пояс на Ориноко във Венецуела, където е наличен в значителни количества. Смята се, че има повече от 1,2 трилиона барела битум, което е повече от 50% от прогнозните запаси на петрол в света.

Битумът получава нарастващо признание като икономически жизнеспособно гориво за производство на електрозахранване. В държави като Канада, Дания, Япония, Италия, Литва и Китай, се прилага като котелно гориво в електроцентралите. Той е финансово ефективен избор, в сравнение с други течни горива, които се използват за производство на електричество.

Бъдещето на горивата

Изкопаемите течни горива са възобновяеми енергийни източници. Тъй като зависим твърде много от тях, се налага да бъдат разработени алтернативни форми, които да помогнат да се справим с предстоящия недостиг на енергия. Тези нови източници трябва да са и по-екологични.

До тогава обаче по бензиностанциите ще продължат да се предлагат досегашните течни горива, а повече информация за тях можете да откриете на https://dieselor.bg/горива/течни-горива